Kalendarium wydarzeń

 
 
 

Zespół Szkół Rolniczych w Okszowie jest kontynuatorem tradycji Ludowej Szkoły Rolniczej Męskiej im. Komendanta Józefa Piłsudskiego, Gimnazjum i Liceum Rolniczo - Hodowlanego oraz Państwowego Technikum Rolniczego.

   
26 lutego
1919 roku
Sejmik Chełmski w obecności starosty powiatu pana Stefana Boguszewskiego poparł projekt utworzenia szkoły rolniczej. Ponieważ w Okszowie koło Chełma znajdowała się niewielka posiadłość ziemska, będąca własnością Skarbu Państwa, postanowiono właśnie tam ją umieścić. W październiku 1919 roku od dyrektora Dóbr Państwa w Radomiu otrzymano zezwolenie na założenie szkoły oraz objęcie przez nią wspomnianej posiadłości.
1920 rok Podczas pobytu w Chełmie Józefa Piłsudskiego poproszono go o zgodę na nadanie szkole Jego imienia. Marszałek zgodził się i odtąd szkoła je nosiła.
1920-1922 rok Od wiosny 1920 roku rozpoczęto prace w gospodarstwie szkolnym i przystąpiono do budowy gmachu szkolnego. W 1922 roku kierownikiem szkoły został Zdzisław Szymankiewicz. Przez cały czas organizowano kursy rolnicze dla dziewcząt i chłopców, prowadzono prace przy wykańczaniu budynków, unowocześniano gospodarstwo pomocnicze.
7 czerwca
1925 roku
Dokonano uroczystego poświęcenia szkoło w obecności jej patrona, Józefa Piłsudskiego.
wrzesień
1939 rok
Działalność szkoły zostaje przerwana wybuchem II wojny światowej.
1944 rok Po wyzwoleniu ziem polskich spod okupacji niemieckiej postanowiono reaktywować Rolniczą Szkołę w Okszowie.
1947 rok Rozpoczęcie zajęć w trzyletnim Gimnazjum Rolniczo-Hodowlanym. Czasy były trudne, brakowało wszystkiego, imię Patrona nowa władza z sowieckiego nadania usunęła z nazwy szkoły, ale mimo to szkoła przetrwała. Odbudowano szkołę, powiększono gospodarstwo, zbudowano oborę oraz mieszkania dla pracowników gospodarstwa.
1957/1958 W tym roku szkolnym w miejsce 4-letniego Liceum wprowadzono 5-letnie Technikum Rolnicze. Rozpoczął się nowy, bardzo dynamiczny okres w życiu szkoły, której dyrektorem został Michał Paterkowski.
Luty 1967 rok Oddano do użytku salę gimnastyczną. Młodzież rozwija swoje zainteresowania i osiąga coraz większe sukcesy w konkursach recytatorskich, turniejach sportowych i olimpiadach przedmiotowych, m.in. w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych na szczeblu centralnym.
21 czerwca
1977 r.
Szkoła otrzymuje Medal Komisji Edukacji Narodowej, a jej dyrektor Józef Korpysz zostaje odznaczony medalem KEN za zasługi dla oświaty i wychowania.
1978/1979 r. Decyzją władz oświatowych powołano Zespół Szkół Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa, której dyrektorem został mgr Stanisław Tarasiuk.
Lata 80-te Młodzież z powodzeniem startuje w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, bierze udział w zawodach sportowych i w konkursach różnego typu. Uczniowie odbywają praktyki w kraju i za granicą, m.in. w NRD i Czechosłowacji. W ramach Zespołu Szkół Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa powstają: 4-letnie Liceum Rachunkowości Rolnej, 5-letnie Technikum Melioracji Wodnych i 5-letnie Technikum Mechanizacji Rolnictwa. Ministerstwo Rolnictwa zatwierdza budowę nowego budynku szkolnego, czterech budynków mieszkalnych i kompleksu warsztatów dla Technikum Mechanizacji Rolnictwa.
1989 rok Oddano do użytku budynek nowej szkoły, nowocześnie urządzony i wyposażony.
3 września
1990 r.
Centralna Inauguracja Roku Szkolnego 1990/1991 Szkół Rolniczych, podczas której aktu poświęcenia szkoły dokonał Biskup Lubelski Jan Śrutwa, a kurator Michał Paterkowski przywrócił szkole imię Marszałka Józefa Piłsudskiego.
1995 rok Bylejakość wykonania budynku nowej szkoły coraz bardziej daje znać o sobie: corocznie naprawa posadzek i powłok malarskich pochłania rocznie coraz większe kwoty i tak bardzo skromnego budżetu szkoły.
Lata 90-te Dyrektorem Zespołu Szkół Rolniczych im. Józefa Piłsudskiego zostaje mgr inż. Zbigniew Latusek. Szkoła nawiązuje współpracę z francuską placówką podobnego typu w Morlaix w Bretanii (Francja). Uczniowie odnoszą sukcesy w kolejnych edycjach Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych oraz w turniejach, konkursach i zawodach sportowych. Szkoła współpracuje z Wojewódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Rejowcu. Oddano do użytku zmodernizowaną oborę z nowoczesną linią udojową i chłodnią mleka. Rozwija swoją działalność Zespół Pieśni i Tańca "Okszowiacy". Szkoła posiada bardzo dobre warunki dydaktyczne: pracownie przedmiotowe, pracownię informatyczną z dostępem do internetu, laboratorium języków obcych, stadion portowy, dwie sale gimnastyczne, siłownię z nowoczesnym sprzętem kulturystycznym, internatem gospodarstwo pomocnicze i warsztaty. Wysoko kwalifikowana kadra gwarantuje zdobycie wiedzy i umiejętności, które umożliwiają kontynuowanie nauki w wyższych uczelniach bądź w szkołach policealnych.
Październik
1998 r.

Uroczyste obchody 75-lecia istnie Szkoły, połączone ze zjazdem absolwentów szkoły.

Styczeń
1999 r.
Wraz z wdrożeniem reformy administracyjnej kraju szkoła zmienia nazwę na Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Józefa Piłsudskiego. Zatrzymano realizację ostatniego etapu rozbudowy Zespołu: budowy warsztatów szkolnych.
Styczeń
2000 r.
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Józefa Piłsudskiego, na podstawie osiągnięć szkoły w roku szkolnym 1998/1999, trafia na listę rankingową 300 najlepszych szkół średnich w Polsce (w województwie lubelskim szkoła zajmuje 18-tą pozycję, jako jedyna szkoła średnia w powiecie chełmskim).
30 czerwca
2000 r.
W nagłym trybie, motywując swoją decyzję niewłaściwą dbałością o poziom szkoły (mimo sukcesu w postaci lokaty na liście rankingowej szkół w Polsce), starosta chełmski mgr inż. Adam Rychliczek odwołuje dotychczasowego dyrektora szkoły, Zbigniewa Latuska.
Wrzesień
2000 r.
Nowym dyrektorem szkoły, wyłonionym w drodze postępowania konkursowego zostaje mgr inż. Bogusław Marczuk. Rozpoczyna się ostatni rok szkolny według starego systemu oświatowego. Nowe roczniki według nowej formuły zreformowanej szkoły średniej pojawią się w murach szkoły we wrześniu 2002 roku.
Wrzesień
2001 r.
Powstaje Policealne Studium Zawodowe kształcące w zawodzie technik informatyk. Własnymi siłami, ze środków finansowych szkoły, nauczyciele przedmiotów informatycznych: Adam Cichowicz, Janusz Suchocki i Janusz Kuczyński rozpoczynają tworzenie lokalnej sieci komputerowej szkoły. W pierwszej kolejności zbudowana zostaje sieć w pracowni informatycznej wraz z wyjściem do Internetu za pośrednictwem SDI i routera linuksowego.
Październik 2001 r. Rozpoczyna działalność Oddział Zamiejscowy UMCS w Lublinie (studia zaoczne polonistyczne i historyczne na poziomie licencjatu).
Luty 2002 r. Do sieci lokalnej zostaje podłączona księgowość i biblioteka.
Marzec
2002 r.
Rozpoczyna się kampania rekrutacyjna do nowych szkół ponadgimnazjalnych. W murach naszej szkoły od września rozpoczną działalność nowe typy szkół: liceum ogólnokształcące, licea profilowane (rolniczo-spożywcze, usługowo-gospodarcze, socjalne, mechatroniczne, ekonomiczno-administracyjne). Ponadto: czteroletnie technika (mechanizacji rolnictwa, żywienia i gospodarstwa domowego, rolnicze) oraz 2-letnia zasadnicza szkoła zawodowa (w zawodach: operator pojazdów i maszyn i urządzeń rolniczych, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego).
Wrzesień 2002 r. W ramach Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Józefa Piłsudskiego rozpoczyna działalność Gimnazjum Publiczne (dwie klasy).
Listopad
2003 r.
Uroczystości związane z 80-tą rocznicą powstania Szkoły i II Zjazd Absolwentów i Wychowawców.
Wrzesień
2004 r.
Rozpoczyna nowy rok szkolny liceum ogólnokształcące z rozszerzeniem obsługa celna oraz prewencja policji.
Czerwiec
2004 r.
Szkoła uzyskuje 16-tą lokatę w konkursie na innowacyjny program nauczania oraz kwotę 30 tys. euro z przeznaczeniem na sprzęt informatyczny.
Styczeń
2005 r.
Szkoła otrzymuje sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie, pozwalające na nowoczesne wyposażenie drugiej pracowni informatycznej.
Grudzień
2005
Szkoła otrzymuje kolejną nowoczesną pracownię informatyczną z serwerem opartym o platformę systemową Windows 2003 SBS.
Kwiecień
2006
Rozpoczęcie działań zmierzających do podległości szkoły Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Sierpień
2006
Instalacja w szkolnej bibliotece Informacyjnego Centrum Internetowo-Multimedialnego (4 stanowiska komputerowe z dostępem do internetu, drukarka laserowa, skaner o wysokiej rozdzielczości)
Wrzesień
2007
Instalacja nowoczesnego wyposażenia w nowej pracowni technologii żywienia i gospodarstwa domowego.
Styczeń
2007
Od dnia 1 stycznia szkoła jest podzielona na dwa Zespoły: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Józefa Piłsudskiego (w jego skład wchodzą: technikum mechanizacji rolnictwa, technikum żywienia i gospodarstwa domowego, zasadnicza szkoła zawodowa - mechanik-operator pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych), którego organem prowadzącym jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Zespół Szkół (w jego skład wchodzą: liceum ogólnokształcące, technikum ekonomiczne, gimnazjum publiczne). Rada Powiatu zdecydowała, że placówka ta będzie likwidowana - wstrzymanie naboru uczniów od września 2007 oraz przekazanie Gimnazjum Publicznego wójtowi gminy Chełm.
Kwiecień
2007
Instalacja nowej pracowni informatycznej opartej o platformę sprzętową Macintosh (15 stanowisk + 4 stanowiska w Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej) i system operacyjny Mac OS X.
Czerwiec 2008

Instalacja kolejnej nowej pracowni komputerowej (sala 231 - 15 stanowisk) wraz z internetowym Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotece (4 stanowiska) - opartych o platformę systemową Windows SBS.

Czerwiec 2008

7 czerwca 2008 roku odbyło się spotkanie absolwentów Szkoły Rolniczej w Okszowie z nauczycielami i wychowawcami z okazji 85. rocznicy powstania Szkoły.

Wrzesień 2009

Następuje zmiana nazwy szkoły (w związku z dostosowaniem nazw placówek szkolnych podległych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi do wymogów zmian w prawie oświatowym) - nowa nazwa to Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie. W skład placówki wchodzą: technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa i szkoła policealna, kształcące w różnych zawodach rolniczych. Zespół Szkół, podległy Starostwu Chełmskiemu zostaje zlikwidowany.

   
   
   

<< Powrót