WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

§ 23


1. Ocenianiu podlegają:
– osiągnięcia edukacyjne ucznia i słuchacza;
– zachowanie ucznia;
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia i słuchacza polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowywaniu przez ucznia oraz słuchacza wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonych w odrębnych przepisach, realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
 

§ 24


1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2) pomaganie uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz końcowej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w niniejszym dokumencie;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali określonej w niniejszym dokumencie;
6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobów przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
 

§ 25


1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 

§ 26


1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne lub inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).
 

§ 27


1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
2. Powyższe dotyczy także uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo nauczania indywidualnego.
 

§ 28


Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
 

§ 29


1. Dyrektor Zespołu zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.
2. Uczniowi zwolnionemu z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony". Zwolniony uczeń powinien przebywać w trakcie zajęć razem ze swoją grupą klasową, pod opieką nauczyciela.
 

§ 30


1. Dyrektor Zespołu, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły. Powyższe dotyczy także ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania.
2. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
 

§ 31


Rok szkolny składa się z dwóch semestrów. Klasyfikowanie śródroczne prze-prowadza się w ostatnim tygodniu pierwszego semestru.
 

§ 32


1. W klasach, w których ramowy plan nauczania przewiduje praktyki wakacyjne klasyfikacja roczna powinna być przeprowadzona do końca roku szkolnego.
2. Klasy maturalne kończą szkołę klasyfikacją przeprowadzoną zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji roku szkolnego.
 

§ 33


W szkołach policealnych zachowania nie ocenia się. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych według skali, przyjętej w niniejszym dokumencie, ustala się po każdym semestrze.
 

§ 34


1. Na miesiąc przed rocznym i semestralnym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawcy klas są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) w formie ustnej o przewidywanych dla niego rocznych lub semestralnych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
2. Szczegółowe terminy informowania rodziców o przewidywanych dla ucznia ocenach (w tym niedostatecznych) ustalane są corocznie przez dyrektora Zespołu w „Kalendarzu roku szkolnego” i udostępniane na tablicach informacyjnych w Zespole.
 

§ 35


Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 

§ 36


Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) ani na ukończenie szkoły.
 

§ 37


W szkołach prowadzących kształcenie zawodowe śródroczną i roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych usta-la:
1) w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy i w indywidualnych gospodarstwach rolnych – nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu, opiekun praktyk zawodowych lub kierownik praktycznej nauki zawodu;
2) w pozostałych przypadkach – nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu lub kierownik praktycznej nauki zawodu.
3) Oceny bieżące, końcowe i roczne z zajęć praktycznych wpisuje się do indeksów praktycznej nauki zawodu oraz do dziennika lekcyjnego. Oceny do dziennika wpisuje wychowawca na podstawie zapisów w indeksie.
 

§ 38


1. Oceny bieżące, końcowe i roczne ustala się w następujący sposób (podstawowe zasady oceniania):
1) oceniamy wiadomości i umiejętności (taksonometria ABC B. Niemierki);
2) rolą oceny jest przede wszystkim informowanie uczniów o ich osiągnięciach, a także o brakach i trudnościach napotykanych w procesie uczenia się;
3) na ocenę nie powinny mieć wpływu postawy szkolne i cechy osobowościowe ocenianych;
4) ocena nie może spełniać funkcji represyjnej;
5) nauczyciel jest bezwzględnie zobowiązany do przestrzegania zasady jawności w wystawianiu ocen;
6) nie należy stawiać więcej niż jedną ocenę za jeden sprawdzian, odpowiedź czy inną formę sprawdzania umiejętności i wiedzy;
7) osiąganie dobrych wyników w nauce w równym stopniu leży w interesie ucznia, nauczyciela jak i rodziców (prawnych opiekunów) ucznia;
8) oceniając ucznia należy dążyć do akcentowania jego osiągnięć, a nie uwypuklania braków,
9) zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne przepisy;
10) zasady przeprowadzania egzaminu zawodowego regulują odrębne przepisy.
2. Składnikami stanowiącymi przedmiot oceny są:
1) zakres wiadomości i umiejętności;
2) rozumienie materiału teoretycznego;
3) umiejętność stosowania wiedzy;
4) kultura przekazywania wiadomości.
3. Oceny końcowe i roczne w dokumentach przebiegu nauczania wpisuje się w pełnym brzmieniu.
4. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do podania uczniom z początkiem roku szkolnego szczegółowych kryteriów ustalania stopni bieżących, końcowych i rocznych z jego przedmiotu. Kryteria te opracowuje na piśmie zespół przedmiotowy i są one jednakowe dla wszystkich uczniów z danej klasy i dla wszystkich oddziałów poszczególnych klas oraz szkół wchodzących w skład Zespołu. Kryteria te tworzą przedmiotowy system oceniania dla danego przedmiotu.
5. Oceny bieżące, końcowe i roczne ustala się według poniższej skali, stosując następujące ogólne kryteria oceniania:
Stopień Skrót Ogólne kryteria ustalania stopnia

6
celujący
(wymagania wykraczające)

cel.

Zakres i jakość wiadomości:
wiadomości ściśle naukowe, a ich zakres szerszy niż wymagania programowe; treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ.
Rozumienie materiału naukowego:
zgodne z nauką rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk bez jakiejkolwiek ingerencji z zewnątrz.
Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:
samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych.
Kultura przekazywania wiedzy:
poprawny język, styl, swoboda w posługiwaniu się terminologią naukową, wysoki stopień kondesacji wiedzy.
5
bardzo dobry
(wymagania dopełniające)
bdb. Zakres i jakość wiadomości:
wyczerpujące opanowanie całego materiału programowego (koniec roku lub semestru); wiadomości połączone ze sobą w logiczny układ.
Rozumienie materiału naukowego:
właściwe rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk bez ingerencji nauczyciela.
Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:
umiejętne wykorzystanie wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela.
Kultura przekazywania wiadomości:
poprawny język styl, poprawne posługiwanie się terminologia naukową, kondensacja wypowiedzi na zasadzie zgody z wymaganiami poszczególnych przedmiotów nauczania
4
dobry

db.

Zakres i jakość wiadomości:
opanowanie materiału programowego; wiadomości powiązane związkami logicznymi.
Rozumienie materiału naukowego:
poprawne rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk inspirowane przez nauczyciela.
Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:
stosowanie wiedzy w sytuacjach teoretycznych i praktycznych inspirowane przez nauczyciela.
Kultura przekazywania wiadomości:
brak błędów językowych, usterki stylistyczne, podstawowe pojęcia i prawa ujmowane w terminach naukowych, język umiarkowanie skondensowany.
3
dostateczny
(wymagania podstawowe)
dst. Zakres i jakość wiadomości:
zakres materiału programowego ograniczony do treści podstawowych z danego przedmiotu; wiadomości podstawowe połączone związkami logicznymi.
Rozumienie materiału naukowego:
dość poprawne rozumienie podstawowych uogólnień oraz wyjaśnianie ważniejszych zjawisk z pomocą nauczyciela.
Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:
stosowanie wiadomości do celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela.
Kultura przekazywania wiadomości:
niewielkie i nieliczne błędy, wiadomości przekazywane w języku zbliżonym do potocznego, mała kondensacja wypowiedzi.
2
dopuszczający
(wymagania konieczne)
dop. Zakres i jakość wiadomości:
nieznajomość nawet podstawowego materiału programowego; wiadomości luźno zestawione.
Rozumienie materiału naukowego:
brak rozumienia podstawowych uogólnień i nieumiejętność wyjaśniania zjawisk.
Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:
brak umiejętności stosowania wiedzy nawet przy pomocy nauczyciela.
Kultura przekazywania wiadomości:
liczne błędy, niepoprawny styl, trudności w wysławianiu.
1
niedostateczny

ndst.

Zakres i jakość wiadomości:
rażący brak wiadomości programowych i jedności logicznej między wiadomościami.
Rozumienie materiału naukowego:
zupełny brak rozumienia uogólnień oraz kompletna nieumiejętność wyjaśniania zjawisk.
Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:
zupełny brak umiejętności stosowania wiedzy.
Kultura przekazywania wiadomości:
bardzo liczne błędy, rażąco nieporadny styl, duże trudności w mówieniu językiem literackim .

6. Przy ustalaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie plusów i minusów, z wyłączeniem stopni: celującego i niedostatecznego.
7. Ocenę końcową ustala się w oparciu o oceny bieżące z odpowiedzi ustnych, sprawdzianów pisemnych, prac domowych – obowiązkowych i nieobowiązkowych, za aktywność, systematyczność i osiągnięcia obserwowane podczas zajęć.
8. Dwa razy w semestrze, bez żadnych konsekwencji, uczeń może zgłosić przed lekcją, że jest nieprzygotowany.
9. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 

§ 39

1. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.
2. Bieżącą i śródroczną ocenę zachowania uczniów ustala się według poniższej skali i z uwzględnieniem wyżej wymienionych kryteriów:
 
Zachowanie Ocenę otrzymuje uczeń, który:

wzorowe
(wz.)

 • wzorowo wypełnia obowiązki szkolne,
 • rozwija samodzielnie swoje zainteresowania i uzdolnienia,
 • osiąga sukcesy na szczeblu szkoły, regionu, województwa w olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych itp.,
 • systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne,
 • bierze czynny udział w życiu szkoły, klasy, środowiska, samorządu uczniowskiego, w kołach zainteresowań.

bardzo dobre
(bdb.)

 • bardzo dobrze wypełnia obowiązki szkolne,
 • rozwija samodzielnie swoje zainteresowania i uzdolnienia,
 • systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne,
 • bierze czynny udział w życiu szkoły, klasy, środowiska, samorządu uczniowskiego, w kołach zainteresowań,
 • nie ma nieobecności nieusprawiedliwionych,
 • jest kulturalny w stosunku do pracowników szkoły, innych uczniów, rodziców itp.,
 • posługuje się kulturalnym językiem, nie używa wulgaryzmów i brutalizmów językowych,
 • grzecznie i skutecznie reaguje na uwagi dorosłych.

dobre
(db.)

 • dobrze wypełnia obowiązki szkolne,
 • jest uczciwy, sumienny, dobrze wywiązuje się z podjętych zadań,
 • bierze udział w olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych, konkursach itp.,
 • nie ulega nałogom, dba o kulturę słowa,
 • nie ma nieobecności nieusprawiedliwionych.

poprawne
(popr.)

 • sporadycznie łamie postanowienia Statutu Szkoły (np. brak obuwia zmiennego), lecz po zwróceniu uwagi zmienia swoje postępowanie,
 • nie angażuje się w życie klasy, środowiska,
 • nie ulega nałogom,
 • nieusprawiedliwione nieobecności trafiają się rzadko, nie wagaruje,
 • reaguje pozytywnie na uwagi pracowników szkoły i swoich rodziców (opiekunów prawnych) dotyczące zachowania,
 • sporadycznie spóźnia się na lekcje,
 • szanuje mienie szkoły i prywatne.

nieodpowiednie
(nodp.)

 • bardzo często nie przestrzega przepisów Statutu Szkoły, a uwagi osób dorosłych nie przynoszą oczekiwanych rezultatów,
 • ulega nałogom, ma zły na kolegów i koleżanki,
 • niszczy mienie szkolne i mienie prywatne,
 • nie uczęszcza na zajęcia lekcyjne (wagaruje),
 • jest wulgarny i arogancki wobec kolegów i osób dorosłych,
 • swym postępowaniem wywiera zły wpływ na kolegów i koleżanki,
 • przeważnie uwagi i działania wychowawcze osób dorosłych nie odnoszą pozytywnego skutku.

naganne
(nag.)

 • nie przestrzega przepisów Statutu Szkoły, a uwagi osób dorosłych nie przynoszą oczekiwanych rezultatów,
 • ulega nałogom, ma zły wpływ na kolegów i koleżanki,
 • niszczy mienie szkolne i mienie prywatne,
 • nie uczęszcza na zajęcia lekcyjne (wagaruje),
 • jest wulgarny i arogancki wobec kolegów i osób dorosłych,
 • jest odpowiedzialny za pobicia, wymuszenia, kradzieże na terenie szkoły i poza nią,
 • uwagi i działania wychowawcze osób dorosłych nie odnoszą żadnego pozytywnego skutku.

 

§ 40


1. Przy ustalaniu oceny zachowania uczniów brane są przez wychowawców następujące elementy pomocnicze:
1) stopień pilności i systematyczności w spełnianiu obowiązków szkolnych:
— sumienność w nauce i w wykonywaniu innych obowiązków,
— wytrwałość i samodzielność w przezwyciężaniu napotkanych trudności w nauce,
— rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
— systematyczność i punktualność w uczęszczaniu na zajęcia szkolne oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy,
— dbałość o podręczniki i pomoce szkolne,
— poszanowanie i rozwijanie dobrych tradycji szkoły.
2) stopień zaangażowania na rzecz szkoły, klasy i środowiska społecznego:
— wywiązywanie się z zadań powierzonych przez szkołę i organizacje uczniowskie,
— podejmowanie działań zmierzających do udzielania pomocy innym,
— inicjowanie i wykonywanie prac społecznych na rzecz klasy, szkoły i środowiska,
— przejawianie troski o mienie szkoły, własność ogólnonarodową i prywatną,
— umiejętność współdziałania w zespole i odpowiedzialność za wyniki,
— umiejętność godzenia nauki z pracą społeczną i obowiązkami domowymi,
— udział w pozaszkolnych formach zagospodarowania czasu wolnego uczniów.
3) stopień przestrzegania norm społeczno-moralnych w szkole i poza nią:
— uczciwość w postępowaniu codziennym i reagowanie na zło,
— sposób postępowania nienaruszający godności własnej i innych,
— dbałość o kulturę słowa,
— zachowanie świadczące o poszanowaniu wytworów pracy ludzkiej,
— dbałość o zdrowie swoje i innych, nieuleganie nałogom i pomoc innym z rezygnacji z nałogów,
— dbałość o higienę i estetykę wyglądu, ład i estetykę otoczenia.
2. Wychowawca klasy ustalający śródroczną i końcoworoczną ocenę zachowania ucznia ma obowiązek na prośbę przekazać jego rodzicom uzasadnienie tej oceny.
 

§ 41


Ocena klasyfikacyjna zachowania nie może mieć wpływu:
1) na ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych
2) na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 

§ 42


1. Ocenę zachowania końcoworoczną ustala się na podstawie następującej skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie,
6) naganne.
2. Ocenę końcową ustala się według kryteriów przewidzianych dla końcowej oceny zachowania.
 

§ 43


1. Ocenę zachowania uczniów ustala wychowawca klasy, uwzględniając wymienione wyżej kryteria.
2. Przed ustaleniem oceny wychowawca klasy zobowiązany jest do zebrania informacji o uczniu od uczących go nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych szkoły, innych uczniów klasy oraz dostępnych w szkole informacji od rodziców i instytucji wspomagających proces wychowania, z którymi szkoła współpracuje.
3. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. Rada pedagogiczna mocą uchwały może zobowiązać wychowawcę do ponownego ustalenia oceny zachowania, jeżeli nie zachował on trybu przewidzianego w niniejszym dokumencie.
 

§ 44


Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
 

§ 45

Ustala się następujące ogólnoszkolne zasady przeprowadzania sprawdzianów.
1. Za sprawdzian pisemny (klasówkę) uznaje się każdą kontrolną pisemną pracę ucznia (w tym także zrealizowaną w postaci zapisu komputerowego), obejmującą dowolny zakres treści pisany przez całą klasę. Nauczyciel ma obowiązek przechowywać sprawdziany pisemne uczniów do końca roku szkolnego. Sprawdziany w postaci zapisu komputerowego powinny być przechowywane na dysku optycznym.
2. Kartkówki są niezapowiedziane i obejmują trzy ostatnie tematy lekcyjne. Ocena z kartkówki jest równoważna ocenie z ustnej odpowiedzi dotyczącej bieżącego materiału.
3. Prace klasowe są obowiązkowe dla wszystkich uczniów.
4. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej z całą klasą, to może to uczynić w terminie dwutygodniowym od daty oddania pracy. Nauczyciel na prośbę ucznia ma obowiązek ustalić termin pisania sprawdzianu.
5. Poprawa prac klasowych powinna się odbyć w ciągu dwóch tygodni od daty rozdania prac. Uczeń pisze ją tylko raz.
6. Poprawa pracy klasowej obejmuje ten sam zakres materiału programowego, co praca klasowa przeprowadzona w pierwszym terminie (inne są zaś tematy, zadania, pytania itp.).
7. Nauczyciel jest zobowiązany do poprawienia kontrolnych prac pisemnych w terminie do 2 tygodni.
8. Każdy stopień uzyskany podczas poprawiania pracy klasowej wpisuje się do dziennika. Jeżeli uczeń podczas poprawy sprawdzianu uzyskał stopień wyższy, poprzedni stopień wykorzystywany jest do oceny systematyczności pracy ucznia i jest uwzględniany podczas ustalania oceny klasyfikacyjnej.
9. Sprawdziany pisemne są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. W ciągu tygodnia można zaplanować uczniom maksymalnie trzy sprawdziany pisemne, zaś w ciągu dnia – jeden. Nauczyciel planujący przeprowadzenie sprawdzianu pisemnego wpisuje ołówkiem w dzienniku lekcyjnym temat sprawdzianu z odpowiednim wyprzedzeniem, o ile nie zaplanowano juz w danym tygodniu 3 sprawdzianów.
10. Nauczyciel podczas każdego sprawdzianu podaje uczniom punktację, przewidzianą za poszczególne umiejętności, wiedzę, zadania czy polecenia oraz liczbę punktów, wymaganą do otrzymania określonej oceny. W przypadku przeprowadzania sprawdzianu z wykorzystaniem komputera, program testujący powinien mieć zdefiniowane kryteria punktowe, znane wcześniej uczniom. Sprawdziany bez przygotowanej punktacji nie mogą być przeprowadzane.
11. Nauczyciel poprawiający sprawdzian pisemny ma obowiązek uwzględnić poniższe zasady ustalania ocen:
Stopień ze sprawdzianu Procent maksymalnej liczby punktów
bardzo dobry 91 – 100
dobry 75 – 90
dostateczny 50 – 74
dopuszczający 40 – 49
niedostateczny 0 – 39
12. Sprawdzian może zawierać zadanie (polecenie) wykraczające poza podstawy programowe, oceniane na stopień celujący, pod warunkiem uzyskania przez ucznia co najmniej 95% punktów przewidzianych w sprawdzianie.
 

§ 46

1. Za wykonanie dodatkowych prac nadobowiązkowych nauczyciel może wystawić ocenę celującą, bardzo dobrą, dobrą lub dostateczną.
2. Brak lub źle wykonana praca nadobowiązkowa nie może być podstawą do ustalenia uczniowi oceny dopuszczającej lub niedostatecznej.
 

§ 47

1. Dopuszcza się w szkole ustalenie innych zasad oceniania uczniów w formie nowatorstwa, innowacji czy eksperymentu pedagogicznego, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i rodziców zainteresowanych uczniów.
2. Zgodę na stosowanie innych zasad oceniania wyraża na piśmie dyrektor szkoły po otrzymaniu od nauczyciela pisemnej informacji o odmiennych zasadach oceniania, odrębnie dla każdej klasy.
 

§ 48

1. Dopuszcza się prowadzenie przez nauczycieli kart obserwacji ucznia lub klasy, umożliwiających notowanie nabytych umiejętności czy zdobytej wiedzy.
2. Fakt prowadzenia karty obserwacji podany jest do wiadomości uczniów i ich rodziców.
3. Karta przechowywana jest w dzienniku lub innym miejscu, wskazanym przez dyrektora i może stanowić źródło informacji dla wychowawcy podczas spotkań z rodzicami uczniów.
 

§ 49


Wskazane jest propagowanie wśród uczniów sposobów i zasad dokonywania oceny własnych postępów i osiągnięć (samoocena).
 

§ 50

Ocena klasyfikacyjna nie powinna być ustalana jako średnia z ocen bieżących.
 

§ 51


1. Ocenianie uczniów powinno się odbywać systematycznie w ciągu semestru szkolnego.
2. Uczeń powinien otrzymywać oceny zarówno za odpowiedzi ustne, jak i samodzielne prace pisemne.
3. Odstępstwa od zasady z ust. 2 dopuszczalne są w przedmiotach: informatyka, technologia informacyjna, pracownia ekonomiczno-informatyczna, systemy operacyjne, programowanie strukturalne, programowanie obiektowe, multimedia i grafika komputerowa, oprogramowanie biurowe, technika biurowa, wychowanie fizyczne, zajęcia praktyczne.
4. Oceny za klasowe prace pisemne wpisywane są do dziennika kolorem czerwonym.
 

§ 52


Uczniowi można ustalić ocenę klasyfikacyjną z co najmniej 3 ocen bieżących, ustalonych podczas różnorodnych form kontroli poziomu wiedzy i umiejętności.
 

§ 53

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
2. W szkole policealnej promowanie uczniów odbywa się po każdym semestrze.
 

§ 54

Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
§ 55
1. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole gimnazjalnej oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną.
2. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
§ 56
Uczeń, który nie spełnił wymogów określonych w § 54, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej (na semestr) programowo wyższy i powtarza klasę (semestr).
§ 57
1. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) oraz roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych) w szkole danego typu uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej;
2. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
§ 58
Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
§ 59
1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
2. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) albo wychowawcy klasy Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
§ 60
1. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
2. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
3. Uczniowi, o którym mowa w ust. 1, pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
§ 61
1. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
2. Egzaminy klasyfikacyjne z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej, pracowni ekonomiczno-informatycznej, techniki biurowej, programowania strukturalnego, programowania obiektowego, systemów operacyjnych, oprogramowania biurowego, multimedia i grafika komputerowa, sieci komputerowe i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
§ 62
Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
§ 63
1. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności oraz realizującego indywidualny program lub tok nauki, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora Zespołu, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
2. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza komisja powołana przez dyrektora Zespołu, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor Zespołu albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
3. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
§ 64
W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
§ 65
1. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:
1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w § 64 ust. 1, zaś w przypadku ucznia, o którym mowa w § 64 ust. 2 – skład komisji;
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
4) wynik egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
2. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
3. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§ 66
Dla ucznia nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecności, szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych.
§ 67
W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
§ 68
1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.
2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminy klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.
§ 69
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
2. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
§ 70
1. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Zespołu powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów – w przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
2. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 1 uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
§ 71
1. W skład komisji, o której jest mowa w § 70 ust. 1 wchodzą:
1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d) pedagog,
e) psycholog,
f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
g) przedstawiciel rady rodziców (komitetu rodzicielskiego).
2. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
§ 72
1. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
2. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczną, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
§ 73
1. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:
1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) skład komisji;
b) termin sprawdzianu;
c) zadania (pytania) sprawdzające;
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) skład komisji;
b) wynik głosowania;
c) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
2. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
3. Do protokołu, o którym mowa w ust. 1, pkt 1 dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
§ 74
Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w § 70, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
§ 75
1. Zapisy w § 69-§ 74 stosuje się w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego.
2. Termin do zgłoszenia zastrzeżeń ustala się na 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
§ 76
1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
2. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
§ 77
1. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, pracowni ekonomiczno-informatycznej, techniki biurowej, programowania strukturalnego, programowania obiektowego, systemów operacyjnych, multimediów i grafiki komputerowej, oprogramowania biurowego, sieci komputerowych, techniki i wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
2. Egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń) ma formę zadań praktycznych.
§ 78
Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich, zaś w szkole policealnej dla semestrów I i III – w ostatnim tygodniu stycznia.
§ 79
1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie:
1) Dyrektor Zespołu albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
2. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Zespołu powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.
3. Powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

§ 80
1. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
1) skład komisji;
2) termin egzaminu poprawkowego;
3) pytania egzaminacyjne;
4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.
2. Do protokołu dołącza się prace pisemne ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
3. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
§ 81
Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu, nie później niż do końca września, a w przypadku szkoły policealnej dla semestrów I i III – nie później niż do końca marca.

§ 82
Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę (semestr).
§ 83
W szkole policealnej (pomaturalnej) uczeń może zdawać egzamin poprawkowy także po semestrze programowo najwyższym.
 

<< Powrót