<< Powrót

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Okszów: Remont sali i internatu w ZSCKR w Okszowie

Numer ogłoszenia: 224133 - 2014; data zamieszczenia: 22.10.2014
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego , Kolonia Okszów ul. Szkolna 2, 22-105 Okszów, woj. lubelskie, tel. 22 5690723, faks 22 5690723.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsckr.okszow.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka państwowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont sali i internatu w ZSCKR w Okszowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Zadanie Nr 1- remont sali żywieniowej Zakres robót obejmuje: 1. Rozebranie posadzek z wykładzin PCV 5,7 x 8,9 + 5,7 x 2,7 - 66,12 m2 2. Oczyszczenie z kleju i odtłuszczenie posadzek lastrykowych - 50,73 m2 3. Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości średnio 12 cm - 15,39 m3 4. Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na stropie o średniej grubości 3 cm - 15,39 m3 5. Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro - 15,39 m2 6. Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm; Krotność = 3 - 15,39 m2 7. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych o dużej twardości, poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 20 mm - 15,39 m2 8. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe - 15,39 m2 9. (z VII) Gruntowanie podłoży preparatami typu CERESIT CT 17 i ATLAS UNI GRUNT - powierzchnie poziome - 66,12 m2 10. (z IV) Posadzki jedno - i dwubarwne z płytek terakotowych luzem na zaprawie klejowej typu ATLAS w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - MATERIAŁ INWESTORA (terakota, zaprawa klejowa, fuga) - 66,12 m2 11. (z IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wysokości 10 cm na zaprawie klejowej typu ATLAS w pomieszczeniach o pow. Ponad 8 m2 - MATERIAŁ INWESTORA (terakota, zaprawa klejowa, fuga) - 16,10 m 12. Rozebranie okładziny ściennej - 45,76 m2 13. Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo wapiennej na ścianach, filarach pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - 50,88 m2 14. Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości ¼ ceg. - MATERIAŁ INWESTORA (cegła, zaprawa cementowa) - 8,96 m2 15. Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonane ręcznie na ścianach i słupach - 60,72 m2 16. (z IV) Licowanie ścian o pow. Ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej typu ATLAS - MATERIAŁ INWESTORA (glazura, zaprawa klejowa, fuga) - 60,72 m2 17. Wykucie bruzd poziomych ½ x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo - wapiennej - 14,40 m 18. Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju ½ x 1 ceg. w ścianach z cegieł - 14,40 m 19. Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm - 6,20 m 20. Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej - 4,00 szt 21. Demontaż rurociągu z PCV o śr. do 50 mm na ścianach budynku - 3,35 m 22. Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCV o śr. 50mm - 4,00 szt 23. Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlew kuchenny - 3,00 kpl. 24. Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka - 1,00 kpl. 25. Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. Nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - 24,40 m 26. Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm - 12,00 szt 27. Rurociągi z PCV kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - 14,60 m 28. Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCV o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - 6,00 podejść 29. Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 1 km - 6,27 m3 30. Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km; krotność = 5 - 6,27 m3 31. Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo - wapiennej cegłami po drzwiach - 0,40 m3 32. Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo - wapniowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu - 2,80 m2 33. Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad ½ ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - 0,55 m3 34. Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2,0 m2 w ścianach z cegieł - 1,80 m2 35. Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych - 1,00 m 36. Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1w - 1,00 szt 37. Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - 1,80 m2 Zadanie Nr 2- remont internatu Zakres robót obejmuje: 1. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ścian i sufitów - 80,99 m2 2. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - 50,29 m2 3. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- 30,70 m2 4. Zeskrobanie starej farby emulsyjnej - 48,20 m2 5. Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi powierzchnie pionowe = 48,20 m2 6. Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - 44,20 m2 7. Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach - 4,00 m2 8. Ochrona narożników- 40,00 m 9. Wyprawa tynkarska, żywiczna- 48,20 m2 10. Wyjęcie ościeżnicy okiennej o powierzchni od 1 do 2 m2 - 1,00 szt. 11. Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości ¼ ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo- wapiennej - 1,32 m2 12. Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat. III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły , pustaków ceramicznych , gazo i pianobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu - 2,64 m2 Szczegółowy zakres robót i warunki realizacji określają dokumenty techniczne. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia pisemnej gwarancji na okres 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych. W ramach zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy: 1. Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót, kosztorysem ofertowym i zasadami wiedzy technicznej przy zastosowaniu obowiązujących przepisów i warunków technicznych. 2. Zabezpieczenie placu budowy zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 3. Uporządkowanie placu budowy. 4. Dostarczenie Zamawiającemu wszystkich dokumentów niezbędnych do oceny prawidłowego wykonania robót..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.43.21.00-5, 45.45.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 05.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej wykonawców w rozumieniu art. 23 ustawy. W przypadku złożenia oferty wspólnej każdy z wykonawców musi oddzielnie udokumentować spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 oraz w art. 24 ustawy. Wymagania określone w art. 22 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy Wykonawcy mogą spełniać wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę bądź upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, zgodnie z treścią dokumentu określającego status Wykonawcy bądź treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zsckr.okszow.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie, ul. Szkolna 2, 22-105 Okszów, I piętro, pokój Nr 135.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie, ul. Szkolna 2, 22-105 Okszów, I piętro, pokój Nr 135.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Plik ze SIWZ >>

Załączniki do SIWZ >>

Poprawka do zamówienia >>

Przedmiary >>

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu: Zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego Plik PDF do pobrania >>

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Okszów: Zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego
Numer ogłoszenia: 210961 - 2014; data zamieszczenia: 06.10.2014


 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego , Kolonia Okszów ul. Szkolna 2, 22-105 Okszów, woj. lubelskie, tel. 22 5690723, faks 22 5690723.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsckr.okszow.edu.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka państwowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego (1 sztuka) o parametrach: Fabrycznie nowy - rok produkcji 2014 Napędzany na dwa koła - 2WD Przystosowany do nauki jazdy SILNIK: Moc znamionowa- min. 65 KM 4-cylindrowy, silnik turbodoładowany z intercoolerem Norma emisji spalin- co najmniej EURO III Sprzęgło dwustopniowe suche Sprężarka Instalacja pneumatyczna I i II obwodowa SKRZYNIA BIEGÓW: Skrzynia biegów synchronizowana Prędkość- prędkość maksymalna min. 30 km/h HYDRAULIKA: Regulacja podnośnika: siłowa, pozycyjna, mieszana Rozdzielacz obiegu zewnętrznego jednosekcyjny, plus minimum jedno wejście powrotne Udźwig podnośnika min. 4 000 kg (tylny) Wydatek pompy hydrauliki min. 40 l/min. WAŁEK ODBIORU MOCY: obroty wałka odbioru mocy- min. zakres 540 obr./min. TYLNY MOST NAPĘDOWY: Blokada mechanizmu różnicowego inna niż mechaniczna Hamulce tarczowe TYLNY TUZ: Zaczep przesuwny sterowany Dolne ramiona z hakami UKŁAD ELEKTRYCZNY: Napięcie - 12V Akumulator - min. 165 Ah Alternator Wskaźnik obrotów silnika z licznikiem motogodzin Elektryczny wskaźnik poziomu paliwa i wskaźnik temperatury silnika/płynu chłodniczego OŚWIETLENIE: Dwa przednie główne światła drogowe Dwa przednie światła przeciwmgielne Dwa reflektory robocze z tyłu u góry kabiny KOŁA: Przednie - min. 9,0-16 Tylne - min. 16,9-R30 UKŁAD KIEROWNICZY: Wspomaganie układu kierowniczego Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach MIEJSCE KIEROWCY: Kabina komfortowa z ogrzewaniem, radiem, wentylacją i klimatyzacją montowaną oryginalnie Siedzenie kierowcy plus siedzenie pasażera Przednia i tylna wycieraczka Spryskiwacz przedniej szyby POZOSTAŁE: Zbiornik paliwa min. 100 litrów z korkiem na klucz Błotniki przednie i tylne Zaczep transportowy Trójkąt wyróżniający pojazdy wolnobieżne Prześwit ciągnika - min. 400 mm WYMAGANIA DODATKOWE: Okres gwarancji - min. 18 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru sprzętu Odległość autoryzowanego stacjonarnego punktu serwisowego do 100 km od siedziby Zamawiającego. Serwisowanie ciągnika w okresie gwarancji na miejscu u Zamawiającego Homologacja na 2 osoby i naukę jazdy (możliwość zarejestrowania na 2 osoby) Instrukcja obsługi w języku polskim Komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu Przeszkolenie w obsłudze ciągnika przy odbiorze Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia. Okres gwarancji wynosi min. 18 miesięcy licząc od daty odbioru sprzętu. Zamawiający określił parametry techniczne i wyposażenie, jakie łącznie musi spełniać dostarczany sprzęt (Załącznik Nr 7 do SIWZ). Oferta, w której sprzęt nie spełnia określonych warunków zostanie odrzucona..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 17.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej wykonawców w rozumieniu art. 23 ustawy. W przypadku złożenia oferty wspólnej każdy z wykonawców musi oddzielnie udokumentować spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 oraz w art. 24 ustawy. Wymagania określone w art. 22 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy Wykonawcy mogą spełniać wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę bądź upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, zgodnie z treścią dokumentu określającego status Wykonawcy bądź treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zsckr.okszow.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie, ul. Szkolna 2, 22-105 Okszów, pokój Nr 135.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie, ul. Szkolna 2, 22-105 Okszów, pokój Nr 135.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Plik ze SIWZ >>

Załączniki do SIWZ >>